නිකුත් කිරීම්

නවතම නිකුතුව

2.8.5 ඔක්තෝබර් 21, 2009 zip (md5) tar.gz (md5)

2.8 ශාඛාව

2.8.5 ඔක්තෝබර් 21, 2009 zip (md5) tar.gz (md5)
2.8.4 අගෝස්තු 12, 2009 zip (md5) tar.gz (md5)
2.8.3 අගෝස්තු 4, 2009 zip (md5) tar.gz (md5)
2.8.2 ජූලි 20, 2009 zip (md5) tar.gz (md5)
2.8.1 ජූලි 10, 2009 zip (md5) tar.gz (md5)
2.8 ජූනි 12, 2009 zip (md5) tar.gz (md5)

2.7 ශාඛාව

2.7.1 පෙබරවාරි 13, 2009 zip (md5) tar.gz (md5)
2.7 දෙසැම්බර් 13, 2008 zip (md5) tar.gz (md5)

2.6 ශාඛාව

2.6.5 නොවැම්බර් 26, 2008 zip (md5) tar.gz (md5)
2.6.3 නොවැම්බර් 12, 2008 zip (md5) tar.gz (md5)